آگهی دعوت به مجمع94
(آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين - نماد: سنوين(سرمايه گذاري اقتصاد نوين
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه

 مورخ 1394/12/18 درمحل هتل سيمرغ واقع در تهران - خيابان وليعصر شماره 2141 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 1394/09/30
توضیحات: 
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
گروه اقتصاد نوین مرکز ارتباطات سلام مهر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین