حالت


شما اینجا هستید:   درباره ما | برنامه ها
برنامه ها

:برنامه ها       

1-      مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکتهای بورسی وغیربورسی

2-    استفاده از ابزارهای مالی وسرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی وخارجی

3-   امکان سنجی وارزیابی طرح های سرمایه گذاری

4-     ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

5-    مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

6-    ارائه خدمات مدیریت دارائیهای مالی

در حال بازیابی اطلاعات
گروه اقتصاد نوین مرکز ارتباطات سلام مهر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین